Natječaj - KUHAR / ICA

DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA
GRANEŠINA 7
10 040 ZAGREB – DUBRAVA
TELEFON: 01 29 29 144
FAKS: 01 29 29 144
OIB: 98396379894
EMAIL: dv.sv.josipa.zg@email.t-com.hr
KLASA: 112-01/19-01/09
URBROJ: 251-622-01-19-01
Zagreb, 24.9.2019.

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svetog Josipa raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

KUHAR / ICA
1. jedan (1) izvršitelj/ica u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme
– na adresi Granešina 7, Zagreb - Dubrava

Uvjeti:
Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca
- ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starija od 30 dana
- Potvrda tečaja higijenskog minimuma

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17)
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Svetog Josipa – Granešina 7, Zagreb -Dubrava – za natječaj
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Natječaj traje od 25.9.2019. do 2.10.2019. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića. Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja.

  Aktualnosti u vrtiću - Sve