NATJEČAJ - ODGOJITELJ / ICA  PREDŠKOLSKE DJECE

DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA
GRANEŠINA 3
10 040 ZAGREB – DUBRAVA
TELEFON: 01 29 29 144
FAKS: 01 29 29 144
OIB: 98396379894
EMAIL: svetijosip2016@gmail.com

KLASA: 112-01/21-01/01
URBROJ: 251-622-01-21-01
Zagreb, 1.10.2021.

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svetog Josipa raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

 

ODGOJITELJ / ICA  PREDŠKOLSKE DJECE

 

Jedan/a  (1) izvršitelj/ice u radni odnos na određeno puno radno vrijeme

na adresi Granešina 3, Zagreb - Dubrava

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 30 dana
- ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starija od 30 dana

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Svetog Josipa, Granešina 3, Zagreb – „Za natječaj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 1.10.2021. do 9.10.2021. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića.

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja.

  Aktualnosti u vrtiću - Sve