NATJEČAJ  za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA
GRANEŠINA 7
10 040 ZAGREB – DUBRAVA

TELEFON: 01 29 29 144
FAKS: 01 29 29 144
OIB: 98396379894
EMAIL: dv.sv.josipa.zg@email.t-com.hr

Klasa: 601-02/17-03/06
Urbroj: 251-622-01-17-06
Zagreb, 9.11.2017.

Na temelju članka 26. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svetog Josipa 20.10.2017. donijelo je odluku za raspisivanje

NATJEČAJA
za zasnivanje radnog odnosa

TAJNIKA /ICE

1 izvršitelj/ica  u radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme, na adresi Zagreb – Dubrava, Granešina 7 – 2 sata tjedno

 

Uvjeti:

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis HZMO-a)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
- životopis
- dokaz o položenom vozačkom ispitu (B kategorija)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Upravno vijeće - Dječji vrtić Svetog Josipa,
Granešina 7, 10 040 Zagreb-Dubrava – za natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 10.11.2017. do 20.11.2017. godine.

  Aktualnosti u vrtiću - Sve