Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 17. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Granešina 7, Zagreb, na 16. sjednici održanoj 27.09. 2017. donijelo je 

O D L U K U

o

raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice

na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću

I. Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću Svetog Josipa, Granešina 7, Zagreb.

- 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme – potreba za radom-povećan opseg posla, početak rada 2.11.2017.

UVJETI: 

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja 
položen stručni ispit  
zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,
domovnicu,
dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.  

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Granešina 7, 10 040 Zagreb-Dubrava, s naznakom: „Natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

KLASA: 601-02/17-03/05
URBROJ: 251-622-04-17-12
Zagreb, 27.09.2017.

                                    

 Predsjednica Upravnog vijeća

s. Gordana Igrec

 

  Aktualnosti u vrtiću - Sve